Algemene verkoopvoorwaarden (Engels)

LYMB.iO GmbH, Gysslingstrasse 72, 80805 München, Duitsland

Wij bevestigen uw bestelling onder de exclusieve toepassing van onze algemene verkoopvoorwaarden.

§ 1 applicatie

(1) Deze verkoopvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing.  Afwijkende of afwijkende voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

(2) Deze verkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige transacties tussen de partijen en zijn ook van toepassing als we de levering uitvoeren ondanks onze kennis van afwijkende of tegenstrijdige voorwaarden.

(3) Deze verkoopvoorwaarden gelden alleen ten opzichte van ondernemers, overheidsinstanties of speciale overheidsinstellingen in de zin van sec. 310 lid.  1 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek).

§ 2 Aanbieding, Aanvaarding

Voor zover de bestelling een bindend aanbod vormt, zijn wij gerechtigd het aanbod binnen twee weken te aanvaarden.

§ 3 Prijzen, Betaling

(1) De prijzen zijn af fabriek, exclusief de respectieve wettelijke BTW (indien van toepassing).

(2) De koopprijs is netto opeisbaar binnen 30 dagen na factuurdatum. Vanaf de vervaldag is een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van 8% boven de desbetreffende basisrentevoet per jaar.  Wij behouden  ons alle rechten voor om verdere vertragingsschade te vorderen.

§ 4 Compensatie, houder

De koper heeft slechts recht op verrekening voor zover de tegenvordering van de koper is erkend, onbetwist of in een rechtsgeldig vonnis is vastgesteld .De koper heeft slechts recht op voorschotrechten voor zover deze op dezelfde transactie berusten.

§ 5 Leveringen

(1) Levering is afhankelijk van de tijdige en correcte uitvoering van alle taken van de koper.

(2) In geval van niet-acceptatie of andere plichtsverzuim om door de koper mee te werken, hebben wij het recht om alle hieruit voortvloeiende schade te claimen, inclusief maar niet beperkt tot eventuele extra kosten. Verdere schade voorbehouden. In dit geval gaat het risico van verlies of beschadiging van de goederen over op de koper op het moment van een dergelijke tekortkoming of schending van de plicht tot medewerking.

(3) Het vervoer van de goederen geschiedt onverzekerd en in ieder geval voor risico van de koper. Dit geldt ook bij eventuele franco levering en ongeacht welk transportmiddel wordt gebruikt. Een eventuele transportverzekering wordt slechts op uitdrukkelijk verzoek van de koper afgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn uitsluitend voor rekening van de koper.

§ 6 Risico-overgang, verzending

Indien de koper verzending van de goederen verlangt, gaat het risico van verlies of beschadiging van de goederen over op de koper bij verzending.

§ 7 Eigendomsvoorbehoud

(1) Wij blijven eigenaar van de goederen tot de ontvangst van alle betalingen.  In geval van contractbreuk door de koper, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wanbetaling, zijn wij gerechtigd de goederen in bezit te nemen.

(2) Zolang de koopprijs niet volledig is betaald, moet de koper ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen als de goederen onderworpen worden aan rechten van derden of andere lasten.

(3) De koper mag goederen waarop bovenstaand eigendomsvoorbehoud rust, alleen in het kader van zijn normale bedrijf doorverkopen. In dit geval cedeert de koper hierbij alle vorderingen die voortvloeien uit een dergelijke doorverkoop, ongeacht of de goederen zijn verwerkt of niet, aan ons. Onverminderd ons recht om rechtstreekse betaling te eisen, is de koper gerechtigd om de betaling op de overgedragen vorderingen te ontvangen. Hiertoe komen wij overeen geen betaling te eisen van de overgedragen vorderingen voor zover de koper aan al zijn betalingsverplichtingen voldoet en niet onderworpen wordt aan een aanvraag voor insolventie of soortgelijke procedures of aan enige schorsing van betalingen.

(4) Voor zover de bovengenoemde zekerheden de gewaarborgde vordering met meer dan 10% overschrijden, zijn wij verplicht, naar onze keuze, deze zekerheden op verzoek van de koper vrij te geven.

§ 8 Garantie

(1) Voorwaarde voor elke garantieaanspraak van de koper is de volledige vervulling door de koper van alle controle- en bezwaarplichten volgens §. 377 HGB (Duits Wetboek van Koophandel).

(2) Garantieclaims verjaren 12 maanden na risico-overgang.

(3) In geval van niet-conformiteit van de goederen heeft de koper recht op een alternatieve prestatie in de vorm van verbetering achteraf of levering van conforme goederen.  Indien deze alternatieve prestatie is mislukt, heeft de koper het recht de koopprijs te verminderen of zich uit de overeenkomst terug te trekken.

§ 9 Aansprakelijkheid

(1) In geval van opzet of grove nalatigheid van onze kant of van onze agenten of assistenten bij de uitvoering zijn wij aansprakelijk volgens de bepalingen van het toepasselijke recht;  hetzelfde geldt in geval van schending van fundamentele contractuele verplichtingen. Voor zover de contractbreuk onopzettelijk is, is onze aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de typisch voorzienbare schade.

(2) Onze aansprakelijkheid voor toerekenbare schade aan leven, lichaam of gezondheid evenals onze aansprakelijkheid op grond van de wet op de productaansprakelijkheid blijven onaangetast.

(3) Elke aansprakelijkheid die hierboven niet uitdrukkelijk is voorzien, wordt afgewezen.

§ 10 Branding 

(1) Alle LYMB.iO producten en merken zijn  beschermde handelsmerken die alleen gebruikt mogen worden met  schriftelijke toestemming van de eigenaar.

(2) Het verwijderen van handelsmerken, logo’s, URL’s of productspecifieke informatie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LYMB.iO GmbH.

(3) Het tonen of verkopen van LYMB.iO producten die onherkenbaar zijn veranderd, rebranded of gebruikt onder een niet-LYMB.iO merk is onderworpen aan een minimum boete van 15.000€ plus extra  compensatie en zal resulteren in een onmiddellijke annulering van de operationele dienst van het systeem. 

§ 11 Toepasselijk recht, rechterlijke bevoegdheid

(1) Op dit contract is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing (met uitzondering van het Verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen).

(2) Plaats van uitvoering en exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met dit contract is München, Duitsland.

(3) In het geval van een geschil over de interpretatie van dit contract, is de Duitse versie van deze voorwaarden beslissend.