Algemene voorwaarden - MultiBall
25926
page-template-default,page,page-id-25926,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Algemene verkoopvoorwaarden (Engels)

 

LYMB.iO GmbH, Gysslingstr.72, 80805 München, Duitsland

 

Wij bevestigen uw bestelling onder de exclusieve toepassing van onze algemene verkoopvoorwaarden.

 

§ 1 applicatie

(1) Deze verkoopvoorwaarden zijn exclusief van toepassing. Afwijkende of tegengestelde voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

 

(2) Deze verkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige transacties tussen de partijen en zijn ook van toepassing als we de levering uitvoeren ondanks onze kennis van afwijkende of tegenstrijdige voorwaarden.

 

(3) Deze verkoopvoorwaarden zijn alleen van toepassing jegens ondernemers, overheidsinstanties of bijzondere overheidsgebouwen in de zin van art. 310 par. 1 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek).

 

§ 2 Aanbieding, Aanvaarding

Voor zover de bestelling een bindend aanbod vormt, zijn wij gerechtigd het aanbod binnen twee weken te aanvaarden.

 

§ 3 Prijzen, Betaling

(1) Prijzen zijn af fabriek, exclusief de respectievelijke wettelijke btw (indien van toepassing).

 

(2) De koopprijs is netto opeisbaar binnen 30 dagen vanaf de factuurdatum. Vanaf de vervaldag vertragingsrente ten bedrage van 8 % boven de respectieve basisrentevoet p. A. zal oplopen. We behouden ons alle rechten voor om verdere schadevergoeding te vorderen wegens vertraging.

 

§ 4 offset, houder

De koper heeft alleen recht op verrekening voor zover de tegenvordering van de koper is erkend, onbetwist of in een juridisch bindend vonnis is beoordeeld. De koper heeft alleen het recht om voorbehoudsrechten te claimen voor zover deze rechten op dezelfde transactie zijn gebaseerd.

 

§ 5 Levering

(1) Levering is afhankelijk van de tijdige en correcte uitvoering van alle taken van de koper.

 

(2) In geval van niet-acceptatie of andere plichtsverzuim om door de koper mee te werken, hebben wij het recht om alle hieruit voortvloeiende schade te claimen, inclusief maar niet beperkt tot eventuele extra kosten. Verdere schade voorbehouden. In dit geval gaat het risico van verlies of beschadiging van de goederen over op de koper op het moment van een dergelijke tekortkoming of schending van de plicht tot medewerking.

 

(3) De goederen worden onverzekerd vervoerd en in ieder geval voor risico van de koper. Dit geldt ook bij eventuele franco levering en ongeacht welk transportmiddel wordt gebruikt. Een eventuele transportverzekering wordt slechts verstrekt op uitdrukkelijk verzoek van de Koper. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen uitsluitend voor rekening van Koper.

 

§ 6 Risico-overgang, verzending

Indien de koper verzending van de goederen verlangt, gaat het risico van verlies of beschadiging van de goederen over op de koper bij verzending.

 

§ 7 Eigendomsvoorbehoud

(1) We behouden het eigendomsrecht op de goederen totdat alle betalingen volledig zijn ontvangen. In geval van contractbreuk door de koper, inclusief maar niet beperkt tot betalingsachterstand, hebben wij het recht om de goederen in bezit te nemen.

 

(2) Zolang de koopprijs niet volledig is betaald, moet de koper ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen als de goederen onderworpen worden aan rechten van derden of andere lasten.

 

(3) De koper mag goederen waarop bovenstaand eigendomsvoorbehoud rust, alleen in het kader van zijn normale bedrijf doorverkopen. In dit geval cedeert de koper hierbij alle vorderingen die voortvloeien uit een dergelijke doorverkoop, ongeacht of de goederen zijn verwerkt of niet, aan ons. Niettegenstaande ons recht om rechtstreekse betaling te vorderen, heeft de koper het recht om de betaling op de overgedragen vorderingen te ontvangen. Hiertoe komen wij overeen geen betaling te eisen van de overgedragen vorderingen voor zover de koper aan al zijn betalingsverplichtingen voldoet en niet onderworpen wordt aan een aanvraag voor insolventie of soortgelijke procedures of aan enige schorsing van betalingen.

 

(4) Voor zover de bovengenoemde zekerheden de gedekte vordering met meer dan 10% overschrijden, zijn wij verplicht, naar onze keuze, deze zekerheden op verzoek van de koper vrij te geven.

 

§ 8 Garantie

(1) Voorwaarde voor elke garantieclaim van de koper is de volledige naleving door de koper van alle vereisten met betrekking tot inspectie en bezwaar vastgesteld door art. 377 HGB (Duits handelswetboek).

 

(2) Garantieclaims verjaren 12 maanden na risico-overgang.

 

(3) In geval van non-conformiteit van de goederen heeft de koper recht op alternatieve prestatie in de vorm van een latere verbetering of levering van conforme goederen. Als een dergelijke vervangende prestatie is mislukt, heeft de koper het recht om de koopprijs te verlagen of het contract te ontbinden.

 

§ 9 Aansprakelijkheid

(1) In geval van opzet of grove nalatigheid van onze kant of van onze agenten of assistenten bij de uitvoering zijn wij aansprakelijk volgens de bepalingen van de toepasselijke wetgeving; hetzelfde geldt in geval van schending van fundamentele contractverplichtingen. Voor zover de contractbreuk onbedoeld is, is onze aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de typisch voorspelbare schade.

 

(2) Onze aansprakelijkheid voor toerekenbare schade aan leven, lichaam of gezondheid evenals onze aansprakelijkheid op grond van de wet op de productaansprakelijkheid blijven onaangetast.

 

(3) Elke aansprakelijkheid die hierboven niet uitdrukkelijk is voorzien, wordt afgewezen.

 

§ 10 Toepasselijk recht, jurisdictie

(1) Op dit contract is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing (met uitzondering van het Verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen).

 

(2) Plaats van uitvoering en exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met dit contract is München, Duitsland.

 

(3) In het geval van een geschil over de interpretatie van dit contract, is de Duitse versie van deze voorwaarden beslissend.

AGB Verkauf von Waren

 

PLEZIER MET BALLEN GmbH, Gysslingstr.72, 80805 München, Duitsland

 

Wir bestätigen Ihre Bestellung unter der ausschließlichen Geltung unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

 

§ 1 Geltung

(1) (1) Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich. Abweichende oder entgegenstehende Bedingungen werden von uns nicht anerkannt, sofern wir diesen nicht ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben.

 

(2) Diese Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte zwischen den Parteien sowie auch dann, wenn wir in Kenntnis abweichender of entgegenstehender Bedingungen die Lieferung der Ware durchführen.

 

(3) Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern, juristen Personen des öffentlichen Rechts of öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB.

 

§ 2 Angebot, Annahme

Sofern die Bestellung ein Angebot (§ 145 BGB) darstellt, sind wir berechtigt, dieses innerhalb einer Frist von zwei Wochen anzunehmen.

 

§ 3 Preise, Zahlung

(1) Unsere Preise verstehen sich ab Werk, zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer (sofern anwendbar).

 

(2) Der Kaufpreis ist innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsstellung netto zur Zahlung fällig. Nach Fälligkeit werden Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p. A. berkennet. Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens behalten wir uns vor.

 

§ 4 Afrechnung, Zurückbehaltung

Der Käufer ist zur Aufrechnung nur berechtigt, insoweit seine Gegenansprüche unbestritten of rechtskräftig festgestellt sind. Zur Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten ist der Käufer nur aufgrund von Gegenansprüchen aus dem gleichen Vertragsverhältnis berechtigt.

 

§ 5 Lieferung

(1) Lieferung setzt die fristgerechte und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Käufers voraus.

 

(2) Bei Annahmeverzug of sonstiger schuldhafter Verletzung von Mitwirkungspflichten seitens des Käufers sind wir zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, berechtigt. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Die Gefahr des Zufälligen Untergangs oder der Zufälligen Verschlechterung der Ware geht in diesem Fall mit dem Zeitpunkt des Annahmeverzugs of der sonstigen Verletzung von Mitwirkungspflichten auf den Käufer über.

 

(3) Unsere Waren werden unversichert auf Risiko des Käufers verschickt. Dies verguld auch dann wenn wir die Versandkosten übernehmen und unbhängig vom Transportweg. Die Ware wird nur auf ausdrücklichen Wunsch des Käufers versichert. Jegliche Kosten für die Versicherung hat der Käufer zu tragen.

 

§ 6 Gefahrübergang, Versendung

Bei Versendung der Ware auf Wunsch des Käufers geht die Gefahr des Zufälligen Untergangs und der Zufälligen Verschlechterung der Ware im Zeitpunkt der Absendung auf den Käufer über.

 

§ 7 Eigentumsvorbehalt

(1) Bis zum vollständigen Eingang alle Zahlungen verbleibt die Ware in unserem Eigentum. Bei Vertragsverletzungen des Käufers, einschließlich Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Ware zurückzunehmen.

 

(2) Soweit der Kaufpreis nicht vollständig bezahlt ist, hat der Käufer uns unverzüglich schriftlich davon in Kenntnis zu setzen, wenn die Ware mit Rechten Dritter belastet of sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt wird.

 

(3) Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware im gewöhnlichen Geschäftsverkehr berechtigt. In diesem Falle tritt er jedoch bereits jetzt alle Forderungen aus einer solchen Weiterveräußerung, gleich ob diese vor oder nach einer evtl. Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware erfolgt, an uns ab. Unbesehen unserer Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt der Käufer auch nach der Abtretung zum Einzug der Forderung ermächtigt. In diesem Zusammenhang verpflichten wir uns, die Forderung nicht einzuziehen, solange und soweit der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenz-oder ähnlichen Verfahrens Verfahrens.

 

(4) Insoweit die oben genannten Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigen, sind wir verpflichtet, die Sicherheiten nach unserer Auswahl auf Verlangen des Käufers freizugeben.

 

§ 8 Gewährleistung

(1) Vorausetzung für jegliche Gewährleistungsrechte des Käufers ist dessen ordnungsgemäße Erfüllung aller nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten.

 

(2) Gewährleistungsansprüche können innerhalb von 12 Monaten nach Gefahrübergang geltend gemacht werden.

 

(3) Bei Mängeln der Ware hat der Käufer ein Recht auf Nacherfüllung in Form der Mangelbeseitigung of Lieferung einer mangelfreien Sache. Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung ist der Käufer berechtigt, den Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten.

 

§ 9 Haftung

(1) Im Falle von Vorsatz of grober Fahrlässigkeit unsererseits oder von Seiten unserer Vertreter of Erfüllungsgehilfen haften wir nach den gesetzlichen Regeln; ebenso bei schuldhafter Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten. Soweit keine vorsätzliche Vertragsverletzung vorliegt, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

 

(2) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers of der Gesundheit sowie die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.

 

(3) Soweit vorstehend nicht ausdrücklich anders geregelt, ist unsere Haftung ausgeschlossen.

 

§ 10 Anwendbares Recht, Gerichtsstand

(1) Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland (onder Ausschluss des UN-Kaufrechts).

 

(2) Erfüllungsort sowie ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Muenchen.

 

(3) Im Falle einer streitigen Vertragsauslegung ist die deutsche Fassung dieser AGB maßgeblich.