Algemene verkoopvoorwaarden (Engels)

LYMB.iO GmbH, Gysslingstrasse 72, 80805 München, Duitsland

Wij bevestigen uw bestelling onder de exclusieve toepassing van onze algemene verkoopvoorwaarden.

§ 1 applicatie

(1) Deze verkoopvoorwaarden zijn exclusief van toepassing. Afwijkende of tegengestelde voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

(2) Deze verkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige transacties tussen de partijen en zijn ook van toepassing als we de levering uitvoeren ondanks onze kennis van afwijkende of tegenstrijdige voorwaarden.

(3) Deze verkoopvoorwaarden zijn slechts van toepassing ten aanzien van ondernemers, overheidsinstanties of bijzondere overheidsgoederen in de zin van sec. 310 para. 1 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek).

§ 2 Aanbieding, Aanvaarding

Voor zover de bestelling een bindend aanbod vormt, zijn wij gerechtigd het aanbod binnen twee weken te aanvaarden.

§ 3 Prijzen, Betaling

(1) De prijzen zijn af fabriek, exclusief de respectieve wettelijke BTW (indien van toepassing).

(2) De koopprijs is netto opeisbaar binnen 30 dagen vanaf de factuurdatum. Vanaf de vervaldag moratoire interesten ten belope van 8% bovenop de respectieve basisrentevoet p. A. zal oplopen. We behouden ons alle rechten voor om verdere schadevergoeding te vorderen wegens vertraging.

§ 4 Compensatie, houder

De koper is slechts gerechtigd tot verrekening voor zover de tegenvordering van de koper erkend, onbetwist of bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis vastgesteld is. De koper heeft alleen het recht om voorbehoudsrechten te claimen voor zover deze rechten op dezelfde transactie zijn gebaseerd.

§ 5 Leveringen

(1) Levering is afhankelijk van de tijdige en correcte uitvoering van alle taken van de koper.

(2) In geval van niet-acceptatie of andere plichtsverzuim om door de koper mee te werken, hebben wij het recht om alle hieruit voortvloeiende schade te claimen, inclusief maar niet beperkt tot eventuele extra kosten. Verdere schade voorbehouden. In dit geval gaat het risico van verlies of beschadiging van de goederen over op de koper op het moment van een dergelijke tekortkoming of schending van de plicht tot medewerking.

(3) Het vervoer van de goederen geschiedt onverzekerd en in ieder geval voor risico van de koper. Dit geldt ook bij eventuele franco levering en ongeacht welk transportmiddel wordt gebruikt. Een eventuele transportverzekering wordt slechts op uitdrukkelijk verzoek van de koper afgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn uitsluitend voor rekening van de koper.

§ 6 Risico-overgang, verzending

Indien de koper verzending van de goederen verlangt, gaat het risico van verlies of beschadiging van de goederen over op de koper bij verzending.

Afdeling 7 Eigendomsvoorbehoud

(1) We behouden het eigendomsrecht op de goederen totdat alle betalingen volledig zijn ontvangen. In geval van contractbreuk door de koper, inclusief maar niet beperkt tot betalingsachterstand, hebben wij het recht om de goederen in bezit te nemen.

(2) Zolang de koopprijs niet volledig is betaald, moet de koper ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen als de goederen onderworpen worden aan rechten van derden of andere lasten.

(3) De koper mag goederen waarop bovenstaand eigendomsvoorbehoud rust, alleen in het kader van zijn normale bedrijf doorverkopen. In dit geval cedeert de koper hierbij alle vorderingen die voortvloeien uit een dergelijke doorverkoop, ongeacht of de goederen zijn verwerkt of niet, aan ons. Onverminderd ons recht om rechtstreekse betaling te eisen, is de koper gerechtigd om de betaling op de overgedragen vorderingen te ontvangen. Hiertoe komen wij overeen geen betaling te eisen van de overgedragen vorderingen voor zover de koper aan al zijn betalingsverplichtingen voldoet en niet onderworpen wordt aan een aanvraag voor insolventie of soortgelijke procedures of aan enige schorsing van betalingen.

(4) Voor zover de bovengenoemde zekerheden de gewaarborgde vordering met meer dan 10% overschrijden, zijn wij verplicht, naar onze keuze, deze zekerheden op verzoek van de koper vrij te geven.

Sectie 8 Garantie

(1) Voorwaarde voor elke garantieaanspraak van de koper is de volledige vervulling door de koper van alle controle- en bezwaarplichten volgens §. 377 HGB (Duits Wetboek van Koophandel).

(2) Garantieclaims verjaren 12 maanden na risico-overgang.

(3) In geval van niet-conformiteit van de goederen heeft de besteller recht op vervangende prestatie in de vorm van verbetering achteraf of levering van conforme goederen. Als een dergelijke vervangende prestatie is mislukt, heeft de koper het recht om de koopprijs te verlagen of het contract te ontbinden.

§ 9 Aansprakelijkheid

(1) In geval van opzet of grove nalatigheid van onze kant of van onze agenten of assistenten bij de uitvoering zijn wij aansprakelijk volgens de bepalingen van de toepasselijke wetgeving; hetzelfde geldt in geval van schending van fundamentele contractverplichtingen. Voor zover de contractbreuk onopzettelijk is, is onze aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de typisch voorzienbare schade.

(2) Onze aansprakelijkheid voor toerekenbare schade aan leven, lichaam of gezondheid evenals onze aansprakelijkheid op grond van de wet op de productaansprakelijkheid blijven onaangetast.

(3) Elke aansprakelijkheid die hierboven niet uitdrukkelijk is voorzien, wordt afgewezen.

Afdeling 10 Toepasselijk recht, bevoegdheid

(1) Op dit contract is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing (met uitzondering van het Verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen).

(2) Plaats van uitvoering en exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met dit contract is München, Duitsland.

(3) In het geval van een geschil over de interpretatie van dit contract, is de Duitse versie van deze voorwaarden beslissend.

Algemene voorwaarden voor de verkoop van goederen

FUN WITH BALLS GmbH, Gysslingstrasse 72, 80805 München, Duitsland

Wij bevestigen uw bestelling onder de exclusieve geldigheid van onze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

§ 1 Geldigheid

(1) (1) Deze Verkoopvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing. Afwijkende of tegenstrijdige voorwaarden worden door ons niet erkend, tenzij wij daarmee uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd.

(2) Deze verkoopsvoorwaarden gelden ook voor alle toekomstige transacties tussen de partijen en zelfs indien wij de goederen leveren in de wetenschap van afwijkende of tegenstrijdige voorwaarden.

(3) Deze algemene verkoopvoorwaarden gelden uitsluitend voor ondernemers, publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke speciale fondsen in de zin van § 310, lid 1 van het Duitse Burgerlijk Wetboek.

§ 2 Aanbieding, Aanvaarding

Indien de bestelling een aanbod is (§ 145 BGB), hebben wij het recht dit binnen een termijn van twee weken te aanvaarden.

§ 3 Prijzen, Betaling

(1) Onze prijzen zijn af fabriek, vermeerderd met de betreffende wettelijke omzetbelasting (indien van toepassing).

(2) De aankoopprijs is netto betaalbaar binnen 30 dagen na facturering. Na de vervaldag, vertragingsrente van 8% boven de respectieve basisrentevoet p.a. a. berekend. Wij behouden ons het recht voor om verdere vertragingsschade te vorderen.

§ 4 verrekening, inhouding

De koper heeft slechts recht op verrekening voor zover zijn tegenvorderingen onbetwist zijn of rechtsgeldig zijn vastgesteld. De koper kan alleen retentierechten doen gelden op grond van tegenvorderingen uit dezelfde contractuele relatie.

§ 5 Levering

(1) Levering vereist de tijdige en juiste nakoming van de verplichtingen van de koper.

(2) In geval van verzuim van de aanvaarding of een andere opzettelijke schending van de medewerkingsplicht van de besteller hebben wij recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade, inclusief eventuele extra kosten. Verdere vorderingen blijven voorbehouden. In dit geval gaat het risico van toevallige teloorgang of toevallige verslechtering van de goederen op de koper over op het ogenblik van de verzuimde aanvaarding of van een andere schending van de medewerkingsplicht.

(3) Onze goederen worden onverzekerd verzonden op risico van de koper. Dit geldt ook als wij de verzendkosten voor onze rekening nemen en ongeacht de transportroute. De goederen worden slechts verzekerd op uitdrukkelijk verzoek van de koper. Eventuele kosten voor de verzekering zijn voor rekening van de koper.

§ 6 Overdracht van risico, verzending

Indien de goederen op verzoek van de koper worden verzonden, gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de goederen op het tijdstip van verzending over op de koper.

§ 7 Eigendomsvoorbehoud

(1) De goederen blijven ons eigendom tot alle betalingen volledig zijn ontvangen. In geval van contractbreuk door de koper, met inbegrip van wanbetaling, zijn wij gerechtigd de goederen terug te nemen.

(2) Indien de koopprijs niet volledig is betaald, dient de koper ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen indien de goederen bezwaard zijn met rechten van derden of onderworpen zijn aan andere interventies door derden.

(3) De koper is gerechtigd de goederen onder eigendomsvoorbehoud in het kader van een normale bedrijfsuitoefening door te verkopen. In dit geval draagt hij echter reeds alle vorderingen uit een dergelijke doorverkoop aan ons over, ongeacht of deze voor of na een eventuele verwerking van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen plaatsvindt. Ongeacht onze bevoegdheid om de vordering zelf te innen, blijft de koper ook na de overdracht bevoegd de vordering te innen. In dit verband verbinden wij ons ertoe de vordering niet te innen zolang en voor zover de koper zijn betalingsverplichtingen nakomt, er geen verzoek tot opening van een insolventieprocedure of een soortgelijke procedure is ingediend en de betalingen niet zijn opgeschort.

(4) Voor zover de bovengenoemde zekerheden de te waarborgen vorderingen met meer dan 10% overschrijden, zijn wij verplicht op verzoek van de koper de zekerheden van onze keuze vrij te geven.

§ 8 Garantie

(1) Voorwaarde voor eventuele garantierechten van de koper is de behoorlijke nakoming van alle volgens § 377 HGB verschuldigde inspectie- en reclameringsverplichtingen.

(2) Garantieclaims kunnen worden ingediend binnen 12 maanden na de overdracht van het risico.

(3) In geval van gebreken aan de goederen heeft de koper recht op aanvullende prestaties in de vorm van het verhelpen van het gebrek of de levering van een gebrekvrije zaak. Indien de aanvullende prestatie mislukt, heeft de koper het recht de koopprijs te verminderen of zich uit het contract terug te trekken.

§ 9 Aansprakelijkheid

(1) In geval van opzet of grove nalatigheid van onze kant of van onze vertegenwoordigers of plaatsvervangers zijn wij aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen; evenzo in geval van opzettelijke schending van wezenlijke contractuele verplichtingen. Voor zover er geen sprake is van opzettelijke contractbreuk, is onze aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade.

(2) De aansprakelijkheid voor toerekenbaar letsel aan leven, ledematen of gezondheid, alsmede de aansprakelijkheid uit hoofde van de productaansprakelijkheidswet blijven onaangetast.

(3) Tenzij hierboven uitdrukkelijk anders is bepaald, is onze aansprakelijkheid uitgesloten.

§ 10 Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank

(1) Op deze overeenkomst is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing (met uitsluiting van het UNkooprecht).

(2) De plaats van uitvoering en de exclusieve bevoegdheid voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst is München.

(3) In geval van betwisting over de interpretatie van het contract, prevaleert de Duitse versie van deze Algemene Voorwaarden.