Servicevoorwaarden

AlGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

LYMB.iO GmbH, Gysslingstr.72, 80805 München, Duitsland

Wij bevestigen uw bestelling onder de exclusieve toepassing van onze algemene verkoopvoorwaarden.

§ 1 Toepassing

(1) Deze verkoopvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing. Afwijkende of tegenstrijdige voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

(2) Deze verkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige transacties tussen de partijen en zijn ook van toepassing als wij leveren ondanks onze kennis van afwijkende of tegengestelde voorwaarden.

(3) Deze verkoopvoorwaarden zijn slechts van toepassing ten aanzien van ondernemers, overheidslichamen of bijzondere nalatenschappen in de zin van sec. 310 para. 1 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek).

§ 2 Aanbod, aanvaarding

Voor zover de bestelling een bindend aanbod is, zijn wij gerechtigd het aanbod binnen twee weken te aanvaarden.

§ 3 Prijzen, betaling

(1) Prijzen zijn af fabriek, exclusief de respectievelijke wettelijke BTW (indien van toepassing).

(2) De koopprijs is netto verschuldigd en betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum. Vanaf de vervaldag vertragingsrente ten bedrage van 8 % boven de respectieve basisrentevoet p. a. worden opgebouwd. We behouden ons alle rechten voor om verdere schadevergoeding te eisen voor vertraging.

§ 4 Verrekening, retentie

De koper heeft slechts recht op verrekening voor zover de tegenvordering van de koper erkend, onbetwist of bij een rechtsgeldig vonnis vastgesteld is. De koper heeft alleen het recht om voorkeursrechten te claimen voor zover deze gebaseerd zijn op dezelfde transactie.

§ 5 Levering

(1) Aflevering geschiedt onder voorwaarde van tijdige en juiste nakoming van alle verplichtingen van de koper.

(2) In geval van verzuim van acceptatie of andere schending van verplichtingen tot medewerking door de koper zijn wij gerechtigd alle daaruit voortvloeiende schade te vorderen, inclusief maar niet beperkt tot eventuele extra kosten. Verdere schadevergoeding is voorbehouden. In dit geval gaat het risico van verlies of beschadiging van de goederen over op de koper op het moment dat dit verzuim of deze schending van de medewerkingsplicht optreedt.

(3) De goederen worden onverzekerd en in ieder geval voor risico van de Koper vervoerd. Dit geldt ook in geval van gratis levering en ongeacht welk transportmiddel wordt gebruikt. Een eventuele transportverzekering wordt alleen verstrekt op uitdrukkelijk verzoek van de Koper. Alle kosten die hieruit voortvloeien zijn uitsluitend voor rekening van de Koper.

§ 6 Risico-overgang, verzending

Als de koper verzending van de goederen verlangt, gaat het risico van verlies of beschadiging van de goederen op de koper over op het moment van verzending.

§ 7 Eigendomsvoorbehoud

(1) Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor totdat alle betalingen volledig zijn ontvangen. In geval van contractbreuk door de koper, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wanbetaling, zijn wij gerechtigd om de goederen in bezit te nemen.

(2) Zolang de koopprijs niet volledig is betaald, dient de koper ons onmiddellijk schriftelijk te informeren indien de goederen onderworpen worden aan rechten van derden of andere bezwaringen.

(3) De koper mag de onder het bovengenoemde eigendomsvoorbehoud vallende goederen slechts in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen. In dit geval draagt de koper hierbij alle vorderingen die voortvloeien uit een dergelijke doorverkoop, ongeacht of de goederen zijn verwerkt of niet, aan ons over. Ongeacht ons recht om directe betaling te eisen, is de koper gerechtigd om de betaling van de overgedragen vorderingen te ontvangen. Daartoe stemmen wij ermee in om geen betaling te eisen voor de overgedragen vorderingen voor zover de koper al zijn betalingsverplichtingen nakomt en niet onderworpen wordt aan een aanvraag voor een insolventieprocedure of een soortgelijke procedure of aan opschorting van betalingen.

(4) Voor zover de bovenstaande zekerheden de gedekte vordering met meer dan 10% overschrijden, zijn wij verplicht, naar onze keuze, deze zekerheden op verzoek van de koper vrij te geven.

§ 8 Garantie

(1) Voorwaarde voor elke aanspraak van de koper op garantie is de volledige nakoming door de koper van alle in sec. 377 HGB (Duits Wetboek van Koophandel).

(2) Garantieclaims verjaren 12 maanden na het verstrijken van het risico.

(3) In geval van non-conformiteit van de goederen heeft de koper recht op alternatieve prestaties in de vorm van verbetering achteraf of levering van conforme goederen. Als een dergelijke alternatieve prestatie is mislukt, heeft de koper het recht om de aankoopprijs te verminderen of zich terug te trekken uit het contract.

§ 9 Aansprakelijkheid

(1) In geval van opzet of grove nalatigheid van onze kant of van onze agenten of assistenten bij de uitvoering zijn wij aansprakelijk volgens de bepalingen van het toepasselijke recht; hetzelfde geldt in geval van schending van fundamentele contractuele verplichtingen. Voor zover de schending van het contract onbedoeld is, is onze aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de typisch te verwachten schade.

(2) Onze aansprakelijkheid voor verwijtbare schade aan leven, lichaam of gezondheid en onze aansprakelijkheid volgens de Wet Productaansprakelijkheid blijven onaangetast.

(3) Elke aansprakelijkheid die hierboven niet uitdrukkelijk is voorzien, wordt afgewezen.

§ 10 Toepasselijk recht, Bevoegde rechter

(1) Op deze overeenkomst is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing (met uitsluiting van het Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken).

(2) Plaats van uitvoering en exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortkomen uit of in verband met dit contract is München, Duitsland.

(3) In het geval van een geschil over de interpretatie van dit contract is de Duitse versie van deze voorwaarden doorslaggevend.